ANBI

ANBI

De R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Naam van de ANBI:

Rooms Katholieke Begraafplaatsen Apeldoorn

Doelstelling

De Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de Rooms Katholieke Begraafplaatsen gelegen aan de Oude  Beekbergerweg, Arnhemseweg en aan de Haagwinde, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat en die haar eigendom zijn.

Contactgegevens

R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn, P/a Stationsstraat 13,  7311 NL Apeldoorn

Bankrekeningnummer

NL76RABO0104067659 t.n.v. RK Begraafplaatsen Apeldoorn

Bestuurssamenstelling

Functie 
VoorzitterDhr. J.M.J.L. Gussenhoven (Jaap)
SecretarisDhr. D.H.J.J. Derkx (Don)
PenningmeesterDhr. J.W.A. Gouverneur (Jan Willem)
Bestuurslid BegraafplaatsenDhr. F.W.M. Rutte (Frans)
BestuurslidVacature

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur en de Vrijwilligers ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hen functie gemaakte onkosten.

RSIN/Fiscaalnummer

Het Fiscaalnummer van de RK Begraafplaatsen Apeldoorn is: 8258.66.236

Nadere gegevens

Baten/lasten

 Jaarrekening 2018Begroting 2018Jaarrekening 2017
Baten
Rente opbrengsten270751
Overige baten1.2341.157
Opbrengsten inlagen99.19189.808
Totaal baten100.69580.65091.717
Lasten
Bestuurskosten12.80515.310
Kosten begraafplaatsen92.42174.443
Totaal Lasten105.22674.06189.753
Resultaat- 4.5316.5891.964