ANBI

De R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Naam van de ANBI:

Rooms Katholieke Begraafplaatsen Apeldoorn

Doelstelling

De Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de Rooms Katholieke Begraafplaatsen gelegen aan de Oude  Beekbergerweg, Arnhemseweg en aan de Haagwinde, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat en die haar eigendom zijn.

Contactgegevens

R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn, P/a Stationsstraat 13,  7311 NL Apeldoorn

Bankrekeningnummer

NL76RABO0104067659 t.n.v. RK Begraafplaatsen Apeldoorn

Bestuurssamenstelling

Functie 
VoorzitterDhr. J.M.J.L. Gussenhoven (Jaap)
SecretarisDhr. D.H.J.J. Derkx (Don)
PenningmeesterDhr. J.W.A. Gouverneur (Jan Willem)
Bestuurslid BegraafplaatsenVacature
BestuurslidVacature

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur en de Vrijwilligers ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hen (in functie van) gemaakte onkosten.

RSIN/Fiscaalnummer

Het RSIN-nummer van de RK Begraafplaatsen Apeldoorn is:  825 866 236

Kamer van Koophandel

Het KvK-nummer van de RK Begraafplaatsen Apeldoorn is: 748 244  14

Nadere gegevens

Baten/lasten

 Jaarrekening 2020Begroting 2020Jaarrekening 2019
Baten
Rente opbrengsten2983
Overige baten00
Opbrengsten inlagen107.951134.521
Totaal baten107.98080.250134.604
Lasten
Bestuurskosten8.3627.483
Kosten begraafplaatsen106.714131.107
Totaal Lasten115.07654.755138.590
Resultaat-7.09525.495-3.986