Veel gestelde vragen

Ik heb vragen over een ontvangen factuur?
U kunt uw vraag in een e-mail sturen aan administratie@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl of op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur contact opnemen met onze administratie via 06 833 46 460


Ik zou graag meer informatie over een van de graven willen hebben?
U kunt op drie manieren aan ons uw vraag voorleggen:
1. Uw vraag in een e-mail sturen aan administratie@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
2. Op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur contact opnemen met onze administratie via 06 833 46 460 (daarbuiten kunt u de voice-mail inspreken)
3. Contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, zie het tabblad Begraafplaatsen / begraafplaats die het betreft / Contact


Wat is een kerkelijke instelling?
Kerkelijke instellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bisschop. Voor R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn is dit de aartsbisschop van Utrecht.


Waarvoor kunt u het bestuur benaderen?
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn, de tariefstelling en financiën, en zaken waarbij de beheerders steun nodig hebben.


Wie kunnen er op de R.K. begraafplaatsen begraven worden?
Op de eerste plaats natuurlijk alle katholieken in Apeldoorn. Verder alle nabestaanden van reeds op de begraafplaatsen begraven overledenen. Het is de intentie van het bestuur de graven ook beschikbaar te stellen aan alle christenen van Apeldoorn.


Moet men Rooms Katholiek zijn (geweest) om op een van deze begraafplaatsen begraven te mogen worden?
Het bestuur heeft aangegeven de begraafplaatsen ook beschikbaar te stellen voor alle christenen van Apeldoorn die onze begraafplaatsen respecteren.


Is de begraafplaats er ook om te gedenken als mijn dierbare er niet ligt begraven?
Op de begraafplaatsen wil het bestuur alle ruimte en gelegenheid geven om uw dierbare te gedenken. Ook al is uw dierbare niet op een van de begraafplaatsen begraven, dan toch hopen wij dat u op onze begraafplaats de rust en gelegenheid kunt vinden om, binnen een vertrouwde en herkenbare omgeving, deze te gedenken.


Waaruit zijn de tarieven voor begraven opgebouwd?
In de tarieven voor het begraven zijn de volgende kosten meegenomen:

  • Grafrechten
  • Openen en sluiten van het graf (bijzetten)
  • Algemeen onderhoud van de begraafplaats
  • Ruimingskosten bij het opheffen van het graf

Bij een verlenging worden alleen grafrechten en onderhoud in rekening gebracht.


Voor hoe lang gelden de grafrechten?

Grafrechten worden altijd uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Daarna is een verlenging van steeds 10 jaar mogelijk. Als er in een graf binnen 20 jaar een tweede inlage bijkomt zal, bij het berekenen van de kosten voor deze tweede inlage, rekening gehouden worden met de reeds betaalde kosten van de eerste inlage.

Bijvoorbeeld:
De heer X wordt op 1 juli 2016 begraven. De grafrechten worden dan berekend over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2036 (20 jaar). Op 1 juli 2019 overlijdt mevrouw X en wordt in het graf van haar man bijgeplaatst. Er wordt een nieuwe periode van 20 jaar vastgesteld: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2039. Bij de berekening van de grafrechten is de familie dan alleen kosten verschuldigd over de verlengde periode van 3 jaar (2036-2039). Immers de eerste 17 jaar zijn al betaald bij de eerste inlage in 2016. voor de tweede inlage is dan alleen een vergoeding verschuldigd over de jaren 2037/2038/2039.

Hoe weet ik of ik een graf moet verlengen?
Bij de eerste inlage krijgt de rechthebbende een ‘Verklaring Grafrechten’ waarop de datum staat waarop de grafrechten zijn verlopen.
Ruim voor de einddatum ontvangt u van het bestuur een kennisgeving voor verlenging. U kunt dan aangeven het graf of de nis wel of niet voor een periode van 10 jaar te willen verlengen.


Wat gebeurt er met het graf als ik de grafrechten niet verleng?
Als u de grafrechten niet verlengt, zal het graf geruimd gaan worden. Dat gebeurt meestal nog niet direct. Eerst dient u aan te geven of u de grafmonumenten zelf wenst te verwijderen.
Als in het gedeelte waar het graf ligt, meer graven geruimd kunnen worden, neemt de beheerder het initiatief tot ruimen.


Wie is de rechthebbende?
Het bestuur vraagt de nabestaanden uit hun midden een persoon aan te wijzen als rechthebbende van de grafrechten. Vaak is dat de partner of een van de meest directe familieleden.
Vanuit het bestuur en de beheerder wordt er met deze rechthebbende gesproken over alle zaken die het graf direct of de begraafplaats in het algemeen betreffen.


Als de rechthebbende zelf is overleden, met wie neemt het bestuur dan contact op?
Het is aan de nabestaanden om te bepalen wie de rechthebbende is. Als deze om welke reden dan ook deze taak niet meer kan uitvoeren, is het aan de nabestaanden om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen. U dient het bestuur van de begraafplaats hiervan tijdig op de hoogte te stellen.


Waarom is er een sticker op het graf geplaatst?
Het kan zijn, dat het bestuur geen goede informatie meer heeft over de rechthebbende. Bijvoorbeeld in verband met een verlengingsbericht. Door een sticker op het graf te plaatsen hoopt het bestuur opnieuw in contact te komen met de nabestaanden. Op de sticker staat een datum van plaatsing van de sticker en het verzoek om contact op te nemen met de beheerder.
Als een graf geruimd gaat worden, wordt dat ook vroegtijdig kenbaar gemaakt door middel van een sticker op het graf of de nis. Nabestaanden hebben dan ruim anderhalf jaar de tijd om te reageren en eventueel de verlenging te activeren.


Wat zijn de bijkomende kosten voor een urnengraf of urnennis?
U kunt de urn in de aarde bijplaatsen, of in een nieuwe urnenkelder laten zetten. Maar ook plaatsing in een urnenheuvel of in een urnenmuur is mogelijk. De kosten hiervan staan genoemd in de tarievenlijsten van de verschillende begraafplaatsen.
Bij een urnenkelder kunt u een kleine grafsteen laten plaatsen. Bij de urnenheuvel of de urnenmuur is het mogelijk op de afsluitplaat een eigen tekst te laten aanbrengen.


Kan de begrafenis ook op zaterdag plaatsvinden?
Ja dat kan. Echter worden bij een begrafenis of bijzetting de kosten voor het openen van het graf met 50% verhoogd. Dit i.v.m. extra weekendtoelage vanuit de grafdelver.


Wat zijn de afmetingen van een graf of nis?

  • Graf is 200 x 100 x 120 cm
  • Grafkelder aan de Oude Beekbergerweg is 250 x 250 x 120 cm
  • Grafkelder aan de Haagwinde of Arnhemseweg is 200 x 100 x 120 cm
  • Urnengraf is 50 x 50 x 50 cm
  • Kindergraf is 100 x 50 x 120 cm

Mag ik ieder willekeurig grafmonument op het graf plaatsen?
U dient een tekening van het monument in te dienen bij het bestuur of de beheerder. Na goedkeuring van deze tekening door het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn dient u in overleg met de beheerder deze tekening dienovereenkomstig uit te voeren.

Bij aantoonbare afwijkingen van de ingediende en ondertekende tekening zal het monument op kosten van de rechthebbende aangepast moeten worden naar het ontwerp dat is overeengekomen. Bij nalatigheid kan het bestuur besluiten tot verwijdering van het monument op kosten van de rechthebbende.